Айрапетян Арсен Попурри (Medley) текст и слова песни

Айрапетян Арсен Попурри (Medley) текст и слова песни

Текст и слова песни Айрапетян Арсен-Попурри (Medley)

Վայ քարին վայ սարին

*-*-*-*-*-*- կ ր կ ն ե ր գ -*-*-*-*-*-*
Վայ քարին վայ սարին վայ սիրահարին
Եկել են տանում են իմ սիրած յարին2
*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Երկինքն ամպել ձյուն գիկա
Վայ քարին վայ սարին վայ սիրահարին
Իմ յարն սարեն տուն գիկա
Եկել են տանում են իմ սիրած յարին
*-*-*-*-*-*- կ ր կ ն ե ր գ -*-*-*-*-*-*
Վայ քարին վայ սարին վայ սիրահարին
Եկել են տանում են իմ սիրած յարին2
*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Ծաղիկ ես թաղի միջին
Վայ քարին վայ սարին վայ սիրահարին
Մե հատ ես թաղի միջին
Եկել են տանում են իմ սիրած յարին
*-*-*-*-*-*- կ ր կ ն ե ր գ -*-*-*-*-*-*
Վայ քարին վայ սարին վայ սիրահարին
Եկել են տանում են իմ սիրած յարին2
*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Գիշեր ցերեկ քուն չունեմ
Եկել են տանում են իմ չինար յարին
Լալիս եմ թաղի միջին
Ջոկել են տանում են իմ չինար յարին2
*-*-*-*-*-*- կ ր կ ն ե ր գ -*-*-*-*-*-*
Վայ քարին վայ սարին վայ սիրահարին
Եկել են տանում են իմ սիրած յարին2

Գնա, գնա ման արի

Գնա, գնա ման արի լե-լե, լե-լե, լե-լե
Գիշերները տուն արի դե քելե դե ցոլա ֆիդայն յար2
Դե քելե դե ցոլա ֆիդայն յար

Առփա չայի քյանարը լե-լե, լե-լե, լե-լե
Վարեց սրտիս ֆանարը դե քելե դե ցոլա ֆիդայն յար2
Դե քելե դե ցոլա ֆիդայն յար

Համ կլօր ես համ լոռ ես լե-լե, լե-լե, լե-լե
Հաստատ ընձի կսիրես դե քելե դե ցոլա ֆիդայն յար2
Դե քելե դե ցոլա ֆիդայն յար2